„Data sprzedaży” czy „data dostawy” na fakturze

promesBez kategorii

Data sprzedaży czy data dostawy - Promes kasy fiskale Bielsko-BiałaDyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 22 maja 2014 r. nr ILPP2/443-208/14-2/AD rozstrzygnął, czy Spółka może używać na fakturze sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, i czy faktura taka będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która z tytułu prowadzonej działalności wystawia faktury, wykazując na nich m.in. datę sprzedaży (pod nazwą w treści faktury „Data sprzedaży”) oraz datę wystawienia faktury, która zazwyczaj jest inna, niż data sprzedaży. System finansowo-księgowy Spółki został skonfigurowany w taki sposób, że data sprzedaży uwidoczniona na fakturach jest tożsama z dniem dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi przez Spółkę.

Spółka zadała pytanie, czy może używać sformułowania „data sprzedaży” rozumianą jako „datę dostawy”, tj. czy faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdzie data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo, tj. zgodnie z wymogami przepisów prawa podatkowego.

Zdaniem Spółki „data sprzedaży” widniejąca na fakturze jest tożsama z „datą dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi”. Wyjątkiem od tej reguły może być sprzedaż ciągła, gdzie data dokonania będzie datą regularnej dostawy, a data zakończenia byłaby datą całkowitego zakończenia transakcji. W przypadku, w którym data wystawienia faktury nie jest równoznaczna z datą dostawy – należy wskazać obie daty. Jeśli taka sytuacja nie nastąpi powinno się przyjąć, że data na fakturze oznacza datę sprzedaży.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Spółki za prawidłowe. Wskazał, że myśl art. 106a ustawy (obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

  1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
  2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności (…).

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Natomiast jak stanowi art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług – faktura powinna zawiera ćdatę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Wskazać należy, że generalnie faktura jest dokumentem odzwierciedlającym prawidłowy przebieg zdarzenia gospodarczego zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Przy ocenie zdarzenia gospodarczego nie można jednak pominąć okoliczności towarzyszących transakcji, wskazujących na rzeczywisty charakter podmiotu dokonującego sprzedaży/zakupu. Faktura jest dokumentem o charakterze sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej). Co do zasady zatem, faktura musi być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza np. fakt dostawy określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy należy wskazać, że skoro zawarta na fakturze pozycja – data sprzedaży będzie odpowiadać dacie dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usług, to faktura wystawiona przez Spółkę zawierająca pozostałe wymagane przepisem art. 106e ustawy dane będzie prawidłowym dokumentem dostawy towarów lub świadczenia usług. Zamienne użycie na fakturze sformułowania – data sprzedaży – odpowiadające dacie dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi nie skutkuje uznaniem takiej faktury za wadliwą.

Reasumując, faktura, na której użyto określenia „data sprzedaży”, gdzie data sprzedaży jest tożsama z datą dokonania dostawy/zakończenia dostawy lub wykonania usługi/zakończenia usługi, będzie uznana za fakturę wystawioną prawidłowo. 

Źródło: Krajowa Izba Podatkowa