białą lista vat kasy fiskalne

Biała lista podatników VAT

promesBez kategorii Leave a Comment

KOLEJNE UDOGODNIENIE …. NOWE ZMIANY… TYM RAZEM  „BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT” CZYLI NARZĘDZIE DO SPRAWDZENIA KONTRAHENTÓW.

Głównym celem  zmian jest utworzenie jednej bazy danych (wykazu) zawierające wszystkie informacje o statusie podatników VAT. Ułatwi  to i usprawni proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w tym wykazie przez zainteresowane strony.  Wykaz zawierać powinien informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców.

Głównym przesłaniem jest ograniczenie ryzyka wplątania podatników w oszukańczy proceder zmierzający  do wyłudzenia VAT.  

Kiedy biała lista podatników VAT zacznie obowiązywać?

Przypomnijmy, że co do zasady, przepisy ustawy wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r. Jednakże skutków polegających na braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji z podatnikiem VAT czynnym została dokonana na rachunek inny niż zawarty w Wykazie – nie będzie się stosować do płatności dotyczących wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przez dniem 1 stycznia 2020 r.

Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „szef KAS”) Znajdziesz ją na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz za pośrednictwem systemuteleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Co zrobić by być na Białej Liście?

Spokojnie, nic nie trzeba  robić, aby dane twojej firmy znalazły się na liście. Wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych. W sytuacji, kiedy te informacje będą niepoprawne, istnieje możliwość  wystąpienia do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie wraz z uzasadnieniem. Szef KAS ma prawo odmówić żądania z wniosku, jeśli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym.

Jak przeszukiwać białą listę podatników VAT

Informacje zamieszczone w wykazie można wyszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy. Wystarczy wpisać tylko fragment tej nazwy, system pokaże pasujące wyniki, spośród których wybiera się właściwą firmę.

Wykaz będzie zawierał dane dotyczące m. in. numerów rachunków rozliczeniowych lub innych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka  działalnością gospodarczą- wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

W wykazie nie znajdzie się danych firm (w tym numerów rachunków), które nie są podatnikami VAT, nawet jeżeli korzystają z konta firmowego – tych podmiotów biała lista nie obejmuje.

Należy pamiętać, że w wykazie nie są publikowane prywatne rachunki bankowe – tzw. ROR, które przedsiębiorcy czasami wykorzystują w swoich firmach. Nie są to rachunki rozliczeniowe dedykowane prowadzeniu działalności gospodarczej. A więc, jeśli używasz takiego rachunku, twój kontrahent nie odnajdzie go w wykazie.

Kluczową zmianą jest fakt, że podatnicy (zarówno podatku PIT, jak i CIT) nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów danego wydatku w takiej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji opisanej w art. 19 Prawo przedsiębiorców (czyli takiej, jaka musi być zapłacona bezgotówkowo na rachunek płatniczy) będzie dokonana na rachunek inny niż zawarty w wykazie. Oczywiście dotyczy to jedynie transakcji z podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Przepisy przewidują także odpowiedzialność solidarną nabywcy w przypadku zapłaty przez niego należności na rachunek inny niż rachunek dostawcy zawarty w wykazie. Ta odpowiedzialność będzie jednak ograniczona jedynie do kwoty podatku VAT związanego z konkretną dostawą lub świadczeniem usług.

Wpłata na rachunek inny niż wskazany na białej liście będzie sankcjonowana. Co zatem grozi kontrahentowi, a co przedsiębiorcy za wpłatę należności na rachunek bankowy, który nie znajduje się na białej liście podatników VAT?

Jeżeli kontrahent przeleje pieniądze na inny rachunek niż wskazany na białej liście, to kwoty ponad 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu. Stąd też, aby uniknąć przykrych konsekwencji, przy każdej wpłacie trzeba będzie zweryfikować, czy rachunek kontrahenta znajduje się na wykazie.

Istotne będzie przy tym, czy rachunek bankowy był zarejestrowany w wykazie w dniu przelewu. Decydującym jest zatem dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy.

Od powyższej zasady jest jednak wyjątek. Kwotę ponad 15 tys. zł będzie można rozliczyć w kosztach, mimo że wpłata będzie na inny rachunek bankowy niż wskazany w wykazie, gdy wpłacający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym (wpłatę na inny rachunek niż ten na białej liście) właściwym dla sprzedawcy.

Sankcje za wpłatę należności na konto inne niż wskazane w białej liście zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Stąd też wpłaty na inne konto niż podane w wykazie w terminie od 1 września 2019 do 1 stycznia 2020 r. nie będą sankcjonowane.

Biała lista podatników – problem dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorca w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących białej listy podatników będzie miał więcej obowiązków administracyjnych przy prowadzeniu swojej działalności gospodarczej. Zakładając, że przedsiębiorca dokona w ciągu miesiąca kilku zakupów o wartości równej lub powyżej 15 tys. zł od czynnych podatników VAT, to aby móc je wprowadzić w koszty podatkowe będzie musiał weryfikować czy rachunek bankowy sprzedawcy na dzień zlecenia przelewu był umieszczony na liście. Jeśli rachunek nie znajdował się na liście podatnik będzie miał 3 dni robocze na złożenie pisma w urzędzie skarbowym właściwym dla sprzedawcy i tym samym będzie mógł zakup wprowadzić w koszty.

Przedsiębiorcy będą też musieli mieć na uwadze, że biała lista nie będzie uwzględniać rachunków prywatnych tj. ROR. Zatem podatnik za każdym razem, gdy będzie płacił na rachunek prywatny sprzedawcy a wartość transakcji będzie równa lub powyżej 15 tys. zł będzie musiał składać zawiadomienie w urzędzie skarbowym sprzedawcy. Wobec tego biała lista podatników dołoży znacznej pracy przedsiębiorcom, którzy będą musieli albo samodzielnie weryfikować rachunki bankowe albo korzystać z systemów zewnętrznych np. do prowadzenia księgowości, które będą posiadały funkcję weryfikacji rachunku bankowego.

Podsumowując, głównym założeniem nowelizacji ustawy jest wprowadzenie białej listy podatników VAT, na której mają znajdować się m.in. rachunki rozliczeniowe przedsiębiorstw. Wpłata na rachunki inne niż podane w wykazie będzie skutkować przykrymi konsekwencjami dla nabywcy. Wspomniane konsekwencje nie dotkną jednak podatników, którzy złożą w urzędzie zawiadomienie, że wpłacają na inne konto niż podane na białej liście.

Dodaj komentarz